Saturday, April 07, 2007

سئوالات امتحانی در مورد محمد که وزير آموزش و پرورش را به استيضاح ميکشاند

آفتاب: سازمان معلمان ايران روز سه‌شنبه با صدور اطلاعيه‌ای ضمن اعتراض شديد به سوالات مطروحه در «آزمون سيره نبوی آموزش ضمن خدمت فرهنگيان» برخی از اين سؤالات توهين آميز در مورد زندگی پيامبر اسلام (ص) را منتشر کرد. در اين بيانيه که خطاب به «همکاران فرهنگی» صادر شده، ابتدا انتقاداتی از عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دولت نهم مطرح شده‌است.

در اين بيانيه آمده‌است: «وقتی بزرگان نظام به سرمايه‌گذاری فکری و آموزش و پرورش (در کنار فرض گرفتن سرمايه‌گذاری مادی) اشاره نمودند، و رياست محترم دولت نهم، آموزش و پرورش را مرکز ثقل نظام دانسته و به هنگام رای اعتماد وزير مربوطه، از حل مشکلات آموزش و پرورش
يکبار برای هميشه سخن گفتند! وقتی غرض از آوردن فرشيدی ايجاد تحول عنوان شد و وزير نيز از اقتدار وزارت در روز اول معارفه دفاع نمودند، گمان برديم که شد آنچه بايد بشود و ما در مورد اين عزيزان اشتباه می‌کرديم، وليکن مدت زمان زيادی لازم نبود که همگان دريابند، بهاری در کار نيست و آنچه در مقابل ماست، زمستان است، زمستانی که سرمايش جان سوز نيز هست!».

اطلاعيه می‌افزايد: البته مسئولان دست از فرار به جلو برنداشته و با افتخار از افزايش 50 درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال 85 سخن‌ها گفته و توضيح ندادند که وزارتخانه‌ای که بيش از 90 درصد بودجه‌اش صرف حقوق و مزايا می‌شود، افزاش 50 درصدی اعتباراتش بايد خود را در حقوق و مزايا نشان دهد، نه آنکه وزير محترمش تلاش نمايد معلمان را بعد از کميته امداد و سازمان بهزيستی در صف گيرندگان سهام عدالت قرار دهند!

اطلاعيه می‌افزايد: فرهنگيان در طول يک دهه گذشته به صورت‌های گوناگون به وضعيت و سهم خويش از مزايای اجتماعی اعتراض نموده‌اند که دو مورد از آنها در سال‌های 80 و 82 به دليل تشکيلاتی و جمعی بودن نتايجی نيز در برداشت. و اينک آخرين آنها اعتراض پانزده بهمن امسال هنوز به سرانجام مطلوب نرسيده است، فرهنگيان بايستی اين حرکت را تا انتها با هوشياری بسيار دنبال نموده و کار را پايان يافته تلقی ننمايند.

اطلاعيه يادآور می‌شود: «افرادی همچون معاون وزير آموزش و پرورش که اين حرکت معلمان را غير منطقی، غير قانونی و بازی سياسی عنوان نموده و فرموده‌اند که اين افراد اصلا معلم نبوده‌اند! بايد با استعفای خويش از فرهنگيان عذرخواهی نمايند»

در انتهای اين اطلاعيه «برای آشنايی با ديدگا‌ه‌های فرهنگی عزيزان مسئول» تعدادی از سوالات مطروحه در آزمون سيره نبوی آموزش ضمن خدمت فرهنگيان بدون هيچ توضيحی و با عذرخواهی از ساحت مقدس پيامبر (ص) بدين شرح آورده شده ‌است:

1) رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟
الف)ماهيچه ـ سردست ب) ران ـ سردست ج) ران ـ جگر د)جگر و قلوه

2) کدام يک از گزينه‌های زير از خصلت‌های خروس است که با خصلت پيامبر سازگار نيست؟
الف) وقت شناسی ـ غيرت مردانه ج) وقت شناسی ـ سخاوت
ب) شجاعت و کثرت آميزش با همسر د) برچيدن غذا از زمين ـ تند راه رفتن

3) رسول خدا در خوردن کداميک از موارد زير کسی را با خود شريک نمی‌کرد؟
الف) غذا ب) نان جو ج) انار د)ماهيچه گوسفند

4) رسول خدا در چه حالی اصلا ديده نشد؟
الف)درحال مجامعت با زنان ب)در حال بول و غائط
ج)در حال خريد از بازار د)نوشيدن آب در حالت نشسته

5)آيا مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک می‌شود؟
الف)هر دو پاک می‌شود ب)هيچ‌کدام پاک نمی‌شود
ج)مخرج بول پاک می‌شود ولی مخرج غائط پاک نمی‌شود د)مخرج بول پاک نمی‌شود ولی مخرج غائط پاک می‌شود.

6)به فرموده امام صادق(ع) مقدار آب مصرفی آن حضرت برای وضو و غسل به ترتيب کدام است؟
الف) يک صاع ـ يک صاع ب)يک مد ـ يک مدج) يک مد ـ يک صاع د)يک صاع ـ يک مد

7)رسول خدا در شدت گرما به موذن می‌فرمود: ابرد، ابرد مقصود کدام است؟
الف) بگذار هوا خنک شود، بگذار هوا خنک شود. ب)شتاب کن، شتاب‌ کن
ج)دور شو دور شو د) الف و ب صحيح است

8) جبرئيل به پيامبر دستور داد که قرآن را در حالت . . . . بخواند
الف) ايستاده ب)نشسته ج)خوابيده د)سواره

9)موی سر رسول خدا(ص)
الف) سياه بود ب)سفيد بود ج)جز چند مو بقيه سياه بود د)در‌آخر عمر سفيد شد

10) به فرموده امام صادق‌(ع) خداوند متعال در رسول خداد(ص) چند روح قرار داده است؟
الف)روح القدس ـ روح الايمان ـ روح القوه
ب) روح القدس ـ روح الشهو‌ه ـ روح الحياه
ج)روح القوه ـ روح الشهوه ـروح الخلوه
د) الف و ب صحيح است.

11)کفن ميت کداميک از گزينه‌های زير نيست؟
الف)لنگ ب)عمامه ج)سرتاسری د)جامه


&
مأخذ :
پيک ايران

?
و نقيضه‌ی اين فقره:
http://fardayerowshan.blogspot.com/2007/04/blog-post_06.html

1 comment:

mehdi sohrabi (مهدی سهرابی) said...
This comment has been removed by the author.